fbpx

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.vakanciata.bg

ПРЕАМБЮЛ

Общите условия представляват договор между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и издателство РИВА ЕООД, с който те получават правото дa използват безплатно или срещу заплащане услугите на сайта за лични (нетърговски) цели при спазване условията по-долу. Тези общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и услугите на сайта www.vakanciata.bg Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците му ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължават да ги спазват. Затова всеки ПОТРЕБИТЕЛ трябва да се запознае предварително с настоящите общи условия. В случай че ПОТРЕБИТЕЛ не е съгласен с всички общи условия по-долу, не следва да използва сайта www.vakanciata.bg

І. ПРЕДМЕТ

•  Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между издателство РИВА ЕООД, наричанo по-долу ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на предоставяните от сайта услуги.

•  (2) Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и услугите на сайта www.vakanciata.bg

•  (3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на сайта единствено за лични (нетърговски) цели.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация за ДОСТАВЧИКА съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

•  1. Наименование: издателство РИВА ЕООД

•  2. Седалище и адрес на управление: София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ 53Б

•  3. Вписване в публичния регистър на Агенцията по вписванията – ЕИК: 175452737

ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугите, предоставяни от доставчика, включват:

•  1. достъп до предоставяните през уеббраузър информационни ресурси – електронни учебници и учебни помагала, образователни текстове, игри, видеоматериали, аудиоматериали;

•  2. участие във форумите на сайта чрез коментиране, предложения и т.н.;

•  3. създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните масиви на сайта;

•  4. получаване на e-mail бюлетини от регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта;

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя, а ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват и други услуги съгласно параметрите, обявени на страницата на ДОСТАВЧИКА в интернет.

ІV. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

•  Чл. 5. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предоставя услугата срещу възнаграждение, дължимо от ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно избрания от него абонаментен план, когато услугата се предоставя възмездно.

•  (2) Информацията за различните параметри на услугата е достъпна на страницата на ДОСТАВЧИКА в интернет.

•  (3) ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя цените на продуктите и услугите в сайта.

•  Чл. 6 (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща цената на услугата съобразно определената от ДОСТАВЧИКА в страницата му в интернет, когато услугата се предоставя възмездно.

•  (2) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава получаването на плащането чрез активиране на услугата и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.

V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

•  Чл. 7 (1) Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

•  (2) За да използва услугата, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.

•  (3) Паролата за отдалечен достъп се определя от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез извършване на онлайн регистрация в страницата на ДОСТАВЧИКА в интернет съобразно посочената в нея и настоящите общи условия процедура.

•  (4) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам”, „Регистрация” или друго изявление в смисъл на съгласие ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

•  (5) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ДОСТАВЧИКА. След потвърждаването се създава акаунт на ПОЛЗВАТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

•  (6) При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни, които своевременно да осъвременява в случай на промяна.

•  (7) В случай че за регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на ПОЛЗВАТЕЛЯ в съответната социална или друга мрежа.

•  Чл. 8. (1) Договорът се сключва на български език.

•  (2) Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОЛЗВАТЕЛЯ са настоящите общи условия, достъпни на адрес www.vakanciata.bg, заедно с всички изменения и допълнения в тях.

•  (3) Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОЛЗВАТЕЛЯТ на услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОЛЗВАТЕЛЯ. За избягване на съмнение служат данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА.

•  (4) ДОСТАВЧИКЪТ включва в интерфейса на интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

•  (5) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ при ДОСТАВЧИКА. В случай че услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването ѝ се счита сключен от момента на заявяването й от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА.

•  (6) В случай че услугата се използва без извършване на регистрация от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, договорът се счита сключен от момента на първото ѝ използване. В този случай настоящите общи условия имат действие от момента на първото използване на услугата от ПОЛЗВАТЕЛЯ до момента на неговото преустановяване.

•  (7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат валидни, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

•  Чл. 9. ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднение при ползването на сайта от другите му ПОЛЗВАТЕЛИ, както и да използва услугата в противоречие с приложимото законодателство.

•  Чл. 10. С оглед повишаване качеството на услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности ДОСТАВЧИКЪТ има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.

•  Чл. 11. Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ има право да приложи обявената „Процедура за забравени имена и пароли”, достъпна на адрес www.vakanciata.bg.

VІ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

•  Чл.12. ДОСТАВЧИКЪТ чрез сайта може да събира следната информация: името на интернет доставчика на ПОЛЗВАТЕЛЯ, неговия IP адрес (Internet Protocol), датата и часа на достъпа до сайта, страниците, които са посетени, както и Интернет адреса на уебсайта, от който ПОЛЗВАТЕЛЯТ е влязъл в сайта.

•  Чл. 13. ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира, обработва и съхранява личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ единствено за целите и функционирането на сайта при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

•  Чл. 14. ДОСТАВЧИКЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.

•  Чл. 15. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не може да гарантира сигурността или поверителността на информацията, предадена чрез интернет или електронна поща, и не носи отговорност за използването ѝ от трети лица, както и за действията им и информацията, изпратена от тях. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, които не са съгласни с такава степен на осигуряване на неприкосновеност на личните им данни и информация, не следва да ползват услугите на сайта www.vakanciata.bg.

VІІ. АВТОРСКИ ПРАВА

•  Чл. 16. (1) ДОСТАВЧИКЪТ притежава авторските права върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта. Те са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права и за нерегламентираното им използване се носи гражданска, наказателна и административнонаказателна отговорност по действащото българско законодателство.

•  (2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да цитира информация от сайта, като носи отговорност за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се посочи източникът.

•  (3) Включването на връзки към материали от сайта в интернет страница на ПОЛЗВАТЕЛЯ се допуска само с изричното съгласие на издателство РИВА ЕООД.

•  (4) Използването от ПОЛЗВАТЕЛЯ на материали, захранването на бази данни, публикуването, размножаването, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на издателство РИВА ЕООД е забранено.

VІІІ. ИЗМЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

•  Чл. 17. (1) ДОСТАВЧИКЪТ има право на частични или пълни промени в която и да е част от настоящите общи условия без предизвестие и без ограничение.

•  (2) Промените се прилагат от момента на публикуването им в сайта.

•  Чл. 18. (1) ДОСТАВЧИКЪТ може по всяко време да промени неограничено, да спре или прекрати всяка част на услугата, както и на достъпа до всички функции на услугата, приложения, бази данни или индивидуално съдържание.

•  (2) ДОСТАВЧИКЪТ може да наложи без предизвестие допълнителни ограничения върху някои функции и услуги върху достъпа до части или цялата услуга на отделен ПОЛЗВАТЕЛ.

•  Чл. 19. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за телефонни и мрежови връзки и услуги, включително покритието или прекъсването на връзката, както и за каквито и да било щети, загуба на данни и програми, разходи за заместващи услуги или прекъсване на услугата, произтичащи от използването на сайта www.vakanciata.bg, включително и в случаите, когато ДОСТАВЧИКЪТ е бил уведомен за възможността от такива щети.

ІX. ЮРИСДИКЦИЯ ЗА СПОРОВЕ

Чл. 20. За всички възникнали спорове по тълкуването и изпълнението на общите условия се прилагат законите на Република България и ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

За всички неуредени въпроси с настоящите общи условия се прилага действащото българско законодателство.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search